اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


کی میگه سربازی بده؟؟

دیشب خواب دیدم رفتم سربازی، دیرم شده بود و عجله داشتم؛ قرار شد به جای راننده ی پادگان مشغول بشم...به من که داشت خیلی خوش میگذشت!

پ.ن.بستنی شکلاتی معمولن خوبه، حتی اگه خوردنش منجر به مرگ شه...

 


لیلی..