اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

باورت میشود؟

انگار همین دیروز بود

سفره ی  خاطرات را که سر پیچ کوچه میتکاندیم

هزار تکه ی رنگارنگ روی زمین پخش میشد

درست مثل لحاف چهل تکه ی مادربزرگ

نمیدانم سر کدام پیچ را اشتباه پیچیدیم

که حالا

جز خرده های کپک زده ی افسردگیهامان

چیزی ته این انبان نمانده

که به چشم بیاید

...

شاید، باید انبان دیگری دوخت و خاطرات دیگری ساخت

 دوباره رنگین

فکر میکنی دیر شده باشد؟

 

 


لیلی..