اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

مثل اینکه دوره ی "چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید" تموم شده!

شاید باید ندید اصلن! میدونی کجا چشم شیشه ای میفروشن؟‌

فقط سبز باشه ، رنگ تهِ تهِ دریا ، یا وسط  دل جنگل ، لطفن!


لیلی..