اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


خاطره

عشق ممنوع ترین چیزی بود

که درین خانه ی پر وهم و خیال

بشود بی جنجال

دل به دریا زد و گفت

نه که هربار ز سر بام تا شام نخفت


لیلی..