اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

روزها از پی هم میگذرند / و تو هر روز کمی بیشتر / در روزمرگیت غرق می شوی

لیلی..