اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

شب ، سکوت ، کویر

ماه ، تولد ، آتش

کیانیان میگفت:" زیبایی همه جا هست ، فقط باید کشفش کرد"

و من زیبایی را اینبار در شن های هزار رنگ لوت پهناور به چشم دیدم...چه شکوهی دارد این کویر ، مخصوصن وقتی در آن سکوت رمزآلود ، از بالای کلوت، زیر آن آبی آسمان تماشایش کنی...


لیلی..