اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

تن ِ زخمی و درد

زمین، دل ، هوا ،      

                        سرد


لیلی..