اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

سرد، سرد ، تاریک

شبهای بی امید، روزهای بی باران

امروزها را با فرداها تاخت زدیم

شاید جلوتر چیز دندانگیری پیدا شود

تا تلخی نومیدی هایمان را بپوشاند

چیزی نبود

نمیدانستیم 

 دندانگیرتر از خودی که گمش کرده بودیم

در هیچ فردایی نخواهیم یافت

یادمان نداده بودند که امید را باید ساخت

حتی در عمق سیاهی شبهایمان

 

 

 

 


لیلی..