اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

سکوت ، سکون ، سرگردانی ، سایه ، سه پایه، سنگ پا ، سماق .... هفت زمستانی بهتر ازینم میشه؟؟


لیلی..