اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


...

آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید! یک نفر در آب دارد میسپارد جان...

...قاصد روزهای ابری داروگ! کی میرسد باران؟


لیلی..