اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


بسته ی عغطثادی !!!!!!!!!!!!

کلاغه داشت که تو آسمون پرواز میکرد،دل و روده اش ریخته بود بیرون ؛ میگفت "من دکترم" !

حالا هم ما بسته ی اقتصادی به سران ممالک توسعه یافته ی جهان پیشنهاد میکنیم تا از این بحران نجات یابند...چیزی تو مایه های سنگ پا و قزوین و اینا باید باشه به نظرم؟!


لیلی..