اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو

عناوین مطالب وبلاگ لحظه های من ٍ بی تو

غزل :: ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
JE L'AIMAIS* :: ۸ اسفند ۱۳۸۸
Was noch؟ :: ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
ایران ایران ایران :: ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
خدایا.. بشنو فریاد مرا :: ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
قلب جوانان وطن در خون است :: ٩ بهمن ۱۳۸۸
جمعه :: ٩ بهمن ۱۳۸۸
.. :: ۳٠ دی ۱۳۸۸
همسفر :: ٩ دی ۱۳۸۸
دزدیدن مرده و پرتقال فروش :: ۸ دی ۱۳۸۸
اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید :: ٦ دی ۱۳۸۸
ترس :: ۱ دی ۱۳۸۸
۱ دی ۱۳۸۸ :: ۱ دی ۱۳۸۸
به تبرهای طعنه دار بگو / سروها ایستاده میمیرند :: ۳٠ آذر ۱۳۸۸
٢٧ آذر ۱۳۸۸ :: ٢٧ آذر ۱۳۸۸
عجیب ولی واقعی :: ٢٤ آذر ۱۳۸۸
فنی میخروشد :: ۱۸ آذر ۱۳۸۸
قصه ی تکراری تاریخ :: ۱٥ آذر ۱۳۸۸
نفس میکشیم :: ۳ آذر ۱۳۸۸
۳ آذر ۱۳۸۸ :: ۳ آذر ۱۳۸۸
همه خوش کند که مطرب بزند به تار چنگی/من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی :: ٢۳ آبان ۱۳۸۸
٢۱ آبان ۱۳۸۸ :: ٢۱ آبان ۱۳۸۸
JUST IN CASE :: ۱٩ آبان ۱۳۸۸
نفس راحت یا بی نفسی؟ :: ۱٧ آبان ۱۳۸۸
از دل نگرانی ها.. :: ۱۳ آبان ۱۳۸۸
اینم روز سیزدهم :: ۱۳ آبان ۱۳۸۸
Notepad :: ۱٢ آبان ۱۳۸۸
۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: ۱٠ آبان ۱۳۸۸
همه گیری آنفلونزا :: ۱٠ آبان ۱۳۸۸
کوزت :: ٩ آبان ۱۳۸۸
آبان :: ٩ آبان ۱۳۸۸
سیکل معیوب :: ۳ آبان ۱۳۸۸
نقطه _سرخط :: ۱ آبان ۱۳۸۸
ما مادرزاد شکر خورده میباشیم :: ٢٩ مهر ۱۳۸۸
دیالوگ :: ٢۸ مهر ۱۳۸۸
خدایان درون ما - پرومته :: ٢۸ مهر ۱۳۸۸
٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: ٢٦ مهر ۱۳۸۸
خدای همه ی عاشقی های جهانی بانو :: ٢٤ مهر ۱۳۸۸
زرد و سرخ و ارغوانی :: ٢۳ مهر ۱۳۸۸
آدم ها و جهان های موازی :: ٢۳ مهر ۱۳۸۸
در نکوهش دهندگی های بی مورد :: ٢٢ مهر ۱۳۸۸
فلاش بک 1 :: ٢٠ مهر ۱۳۸۸
Hallo Ingrid :: ۱٩ مهر ۱۳۸۸
اندر حکایت شهرستانی که سنگ پای معروفی دارد :: ۱٩ مهر ۱۳۸۸
۱۸ مهر ۱۳۸۸ :: ۱۸ مهر ۱۳۸۸
تهاجم فرهنگی شیرین :: ۱٤ مهر ۱۳۸۸
دایه ی مهربانتر از مادر :: ۱٢ مهر ۱۳۸۸
۱٠ مهر ۱۳۸۸ :: ۱٠ مهر ۱۳۸۸
هواشناسی 7 مهر :: ۸ مهر ۱۳۸۸
پاییز‌‌‌ دیگران :: ٧ مهر ۱۳۸۸
تولدش مبارک :: ٧ مهر ۱۳۸۸
٦ مهر ۱۳۸۸ :: ٦ مهر ۱۳۸۸
ُStranger than fiction :: ۳ مهر ۱۳۸۸
به به! :: ٢ مهر ۱۳۸۸
احوالات یومیه ی خودمان که ربطی به نیو یورک ندارد! :: ٢ مهر ۱۳۸۸
۳۱ شهریور ۱۳۸۸ :: ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
یک روز قبل از پاییز :: ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
٢۸ شهریور ۱۳۸۸ :: ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
خدایت آزاد آفرید، آزاد باش. :: ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
٢۳ شهریور ۱۳۸۸ :: ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
شهر :: ٢٢ شهریور ۱۳۸۸
٢۱ شهریور ۱۳۸۸ :: ٢۱ شهریور ۱۳۸۸
جنگ جو یا نه؟ :: ٩ شهریور ۱۳۸۸
اینجوریاست! :: ۱٤ امرداد ۱۳۸۸
داستانک :: ٢ امرداد ۱۳۸۸
٢ امرداد ۱۳۸۸ :: ٢ امرداد ۱۳۸۸
توی جاده :: ٢٩ تیر ۱۳۸۸
از خودم :: ٢٩ تیر ۱۳۸۸
۱۸ تیر ۱۳۸۸ :: ۱۸ تیر ۱۳۸۸
در جستجوی جام مقدس :: ۱٤ تیر ۱۳۸۸
گوشه ی آزادی :: ۱٤ تیر ۱۳۸۸
برداشت شخصی از اسطوره :: ۱۳ تیر ۱۳۸۸
همه ی سه نقطه های عالم :: ۱۳ تیر ۱۳۸۸
حباب :: ٩ تیر ۱۳۸۸
به نام ندا :: ٧ تیر ۱۳۸۸
٢٩ خرداد ۱۳۸۸ :: ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
در میانه ی آتش و خون :: ٢٦ خرداد ۱۳۸۸
شور و شور و شور، موج میزند همه جا :: ۱٩ خرداد ۱۳۸۸
۱۳ خرداد ۱۳۸۸ :: ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
من به موسوی رای میدهم. :: ٩ خرداد ۱۳۸۸
٢ خرداد ۱۳۸۸ :: ٢ خرداد ۱۳۸۸
خود کاوی :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
اندر احوالات ما :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
.. :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
خونه تکونی :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
هیچ بزرگ :: ۱۱ فروردین ۱۳۸۸
۱ فروردین ۱۳۸۸ :: ۱ فروردین ۱۳۸۸
بیچاره ایران! :: ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
بهاره ، آی بهاره ! :: ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
کسی گفته بود "دختر بهار" م من! :: ۳ اسفند ۱۳۸٧
بازی با خانه های مردم :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
خانه ام ابری است :: ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
کاری باید کرد، کارستان! :: ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
کی میگه سربازی بده؟؟ :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
دخترک :: ۱٥ بهمن ۱۳۸٧
بی عدالتی!!! :: ۸ بهمن ۱۳۸٧
٧ بهمن ۱۳۸٧ :: ٧ بهمن ۱۳۸٧
روابط محکم خانوادگی؟؟؟ :: ٥ بهمن ۱۳۸٧
٢ بهمن ۱۳۸٧ :: ٢ بهمن ۱۳۸٧
فعلن، مرخصی نمیخوام!! :: ۱ بهمن ۱۳۸٧
خاطره :: ٢۸ دی ۱۳۸٧
از خودم بپرس :: ٢٢ دی ۱۳۸٧
جانٍ برار :: ۱٥ دی ۱۳۸٧
٧ دی ۱۳۸٧ :: ٧ دی ۱۳۸٧
آفتاب از کدوم طرف در اومده م ه ر ب و ن شدی؟؟ :: ٤ دی ۱۳۸٧
با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی ... :: ٤ دی ۱۳۸٧
٢٤ آذر ۱۳۸٧ :: ٢٤ آذر ۱۳۸٧
۱٧ آذر ۱۳۸٧ :: ۱٧ آذر ۱۳۸٧
۱٢ آذر ۱۳۸٧ :: ۱٢ آذر ۱۳۸٧
۱۱ آذر ۱۳۸٧ :: ۱۱ آذر ۱۳۸٧
پنجشنبه :: ٢ آذر ۱۳۸٧
... :: ۳٠ آبان ۱۳۸٧
مشاهده گر :: ٢٩ آبان ۱۳۸٧
مقدار ناچیزی سرخوشیم ما! :: ٢٠ آبان ۱۳۸٧
بسته ی عغطثادی !!!!!!!!!!!! :: ۱۳ آبان ۱۳۸٧
واگویه :: ۱۱ آبان ۱۳۸٧
٥ آبان ۱۳۸٧ :: ٥ آبان ۱۳۸٧
حیرانی :: ٢٥ مهر ۱۳۸٧
صورت مساله :: ۱٤ مهر ۱۳۸٧
۱۳ مهر ۱۳۸٧ :: ۱۳ مهر ۱۳۸٧
٩ مهر ۱۳۸٧ :: ٩ مهر ۱۳۸٧
شب، سکوت، و ستاره! :: ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
۱٦ شهریور ۱۳۸٧ :: ۱٦ شهریور ۱۳۸٧
۱۱ شهریور ۱۳۸٧ :: ۱۱ شهریور ۱۳۸٧
آره ارواح عمتون! :: ٦ شهریور ۱۳۸٧
٥ شهریور ۱۳۸٧ :: ٥ شهریور ۱۳۸٧
Holy smokes ... :: ۳ شهریور ۱۳۸٧
یک فقره Prince Charming گم شده است ، از یابنده تقاضا میشود... :: ٢ شهریور ۱۳۸٧
به به !چه چه ! مدال آوردیم !! :: ٢ شهریور ۱۳۸٧
سکون :: ٢٩ امرداد ۱۳۸٧
٢٦ امرداد ۱۳۸٧ :: ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
فریاد بی صدا :: ٢۱ امرداد ۱۳۸٧
۱٧ امرداد ۱۳۸٧ :: ۱٧ امرداد ۱۳۸٧
داستان نویس :: ۱٠ امرداد ۱۳۸٧
بازهم خدای گمشده :: ۳ امرداد ۱۳۸٧
۳٠ تیر ۱۳۸٧ :: ۳٠ تیر ۱۳۸٧
٢٤ تیر ۱۳۸٧ :: ٢٤ تیر ۱۳۸٧
۱٩ تیر ۱۳۸٧ :: ۱٩ تیر ۱۳۸٧
بالا رفتیم دوغ بود...پایین اومدیم راست بود ... و برعکس! :: ۱٢ تیر ۱۳۸٧
٢ تیر ۱۳۸٧ :: ٢ تیر ۱۳۸٧
۱ تیر ۱۳۸٧ :: ۱ تیر ۱۳۸٧
معجزه ی روز سه شنبه :: ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
به کجا میرویم؟؟؟ :: ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
٢۳ خرداد ۱۳۸٧ :: ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
کجاها احساس عدم امنیت میکنیم :: ٢٠ خرداد ۱۳۸٧
خالق یک عاشقانه ی آرام ،آرام گرفت :: ۱٩ خرداد ۱۳۸٧
جهان نمادها :: ۱۱ خرداد ۱۳۸٧
امر به *&% و نهی از #$@ :: ٦ خرداد ۱۳۸٧
عادت :: ٥ خرداد ۱۳۸٧
گرمابه لازم :: ۱ خرداد ۱۳۸٧
دعای باران :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
نقاش شکموی بازیگوش :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
امید :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
رقص :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
گویا در سرزمین عالیجناب عروسی است :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
مرگ :: ٢۸ فروردین ۱۳۸٧
٢۱ فروردین ۱۳۸٧ :: ٢۱ فروردین ۱۳۸٧
روز نو :: ٤ فروردین ۱۳۸٧
نوروز 87 :: ۱ فروردین ۱۳۸٧
امید :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٦
جوانه :: ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
۱۸ اسفند ۱۳۸٦ :: ۱۸ اسفند ۱۳۸٦
۱٧ اسفند ۱۳۸٦ :: ۱٧ اسفند ۱۳۸٦
۱۳ اسفند ۱۳۸٦ :: ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
آزادی :: ٥ اسفند ۱۳۸٦
پذیرش :: ٢ اسفند ۱۳۸٦
سوشیانس :: ۱ اسفند ۱۳۸٦
۳٠ بهمن ۱۳۸٦ :: ۳٠ بهمن ۱۳۸٦
قربانی نداریم! :: ۳٠ بهمن ۱۳۸٦
٢٩ بهمن ۱۳۸٦ :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٦
بازم غیرت این بنفشه های مخملی :: ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
نابینایی :: ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
خودشناسی؟؟ :: ٢۱ بهمن ۱۳۸٦
فاصله :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
دفتر همه کاره! :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
نيايش :: ٩ بهمن ۱۳۸٦
٤ بهمن ۱۳۸٦ :: ٤ بهمن ۱۳۸٦
پیانیست :: ۱ بهمن ۱۳۸٦
٢٥ دی ۱۳۸٦ :: ٢٥ دی ۱۳۸٦
بنی آدم اعضای يکديگرند؟؟؟ :: ٢٢ دی ۱۳۸٦
برف :: ۱٢ دی ۱۳۸٦
زندگی مشترک با سرنيزه :: ٢۱ آذر ۱۳۸٦
واژه :: ٢٠ آذر ۱۳۸٦
در جستجوی لقمه ای نان :: ۱٩ آذر ۱۳۸٦
تعطيلات در و ن ز و ئ ل ا :: ۱٤ آذر ۱۳۸٦
۱٤ آذر ۱۳۸٦ :: ۱٤ آذر ۱۳۸٦
٥ آذر ۱۳۸٦ :: ٥ آذر ۱۳۸٦
خود فراموشی :: ٥ آذر ۱۳۸٦
خواب :: ۳ آذر ۱۳۸٦
٢٩ آبان ۱۳۸٦ :: ٢٩ آبان ۱۳۸٦
فال حافظ!!!!!!!!! :: ٢٧ آبان ۱۳۸٦
٢۳ آبان ۱۳۸٦ :: ٢۳ آبان ۱۳۸٦
دختر پرتقالی* :: ۱٩ آبان ۱۳۸٦
ترنج :: ۱٤ آبان ۱۳۸٦
۱٤ آبان ۱۳۸٦ :: ۱٤ آبان ۱۳۸٦
در باب خودشيفتگی و باقی قضايا :: ۱۳ آبان ۱۳۸٦
اتوبيوگرافی :: ۱٢ آبان ۱۳۸٦
گفت و گو :: ٩ آبان ۱۳۸٦
سرگيجه :: ٧ آبان ۱۳۸٦
پاييز :: ۳٠ مهر ۱۳۸٦
نوستالژی :: ٢۳ مهر ۱۳۸٦
تولد :: ٧ مهر ۱۳۸٦